Klauzula informacyjna RODO

 

Administrator Danych Osobowych (ADO) oraz miejsce przetwarzania:

Zajazd ,,Pod Jeleniem”

Ul. Żywiecka 8, 34-321 Okrajnik

NIP: 553 22 61 873

adres  e-mail: zajazdpodjeleniem.kontakt.gmail.com

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu organizacji i dostarczenia wyżywienia oraz obsługi imprez masowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Artykuł 6 – Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO

 

Planowany okres przechowywania danych:

Termin przechowywania danych osobowych wynika z :

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych),

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Kategorie przetwarzanych danych:   

imię i nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail, dane adresowe, dane bankowe

 

Masz prawo:

- dobrowolności podania swoich danych osobowych

- dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia

- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

- przenosić swoje dane do innego administratora

- cofnąć  zgodę na przetwarzanie danych

- wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, o naruszeniu ustawy o ochronie danych osobowych

 

Podanie  danych osobowych przez klienta jest obowiązkowe w celu wypełnienia umowy na usługi świadczone przez Zajazd ,,Pod Jeleniem” w Okrajniku.

 

Jeśli podanie danych osobowych jest dobrowolne  ,klienci zostaną o tym  poinformowani.

 

Dostęp do danych:

Dane osobowe klientów dla których zostały wystawione faktury /rachunki sprzedaży są dostępne w Zajeździe ,,Pod Jeleniem” w Okrajniku.

 

Udostępnianie danych innym podmiotom:

Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom oraz instytucją tylko jeśli są do tego upoważnione bądź na mocy- umów powierzenia przetwarzania danych

 

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Dane nie są przekazywane do państw trzecich

 

Ochrona danych:       

Dane są chronione przez urządzenia i  procedury opracowane i wdrożone zgodnie z przepisami RODO

 

Profilowanie:  

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

 

1/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2/ DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3/ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4/ ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

5/ PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji